Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg
Het voeren van een strategisch kwaliteitsmanagement wordt steeds belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te ontwikkelen en te borgen. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen.

Kwaliteitszorgsysteem
Ik kan u helpen bij het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem dat zich ontwikkelt van incidenteel verzamelen van en analyseren van informatie naar een strategisch kwaliteitsmanagement. Dit betekent dat de kwaliteit een cruciaal onderdeel wordt van elk proces binnen de school. De schoolleiding stimuleert een onderzoekende houding bij medewerkers, die met grote regelmaat de kwaliteit van hun eigen activiteiten analyseren. De school gaat actief in gesprek met stakeholders en betrekt hen bij de kwaliteit van het onderwijs. De school heeft dan zicht op de kwaliteit van alle activiteiten, is in staat om de kwaliteit te behouden en kwaliteit die niet goed genoeg is te verbeteren.

Leiderschap, HRM en kwaliteitszorg[/one_half_last]
Deze transitie van incidenteel verzamelen van en analyseren van informatie naar een strategisch kwaliteitsmanagement zal in 4 fases worden doorlopen.
Fase 1: kwaliteitsactiviteiten
Fase 2: kwaliteitszorg
Fase 3: kwaliteitsbeleid
Fase 4: strategisch kwaliteitsmanagement
In mijn visie heeft kwaliteitszorg een integrale ontwikkeling en aanpak nodig, waarin alle relevante aspecten in onderlinge samenhang worden ontwikkeld. Het afgebeelde model zal de basis vormen voor de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitszorgsysteem op uw school.

In een duurzame ontwikkeling dienen de volgende organisatiekenmerken in samenhang te worden ontwikkeld:

  1. Leiderschap: de wijze waarop de schoolleiding en andere sleutelpersonen sturing geven aan ontwikkeling van de school en de medewerkers.
  2. Human resources management (HRM): de competenties van medewerkers en de wijze waarop de organisatie de ontwikkeling daarvan ondersteunt.
  3. Kwaliteitszorg: de wijze waarop kwaliteit wordt gemeten, verbeterd en geborgd.
Scroll naar boven